خواهشمند است، کاربران «بانک انصار» از نسخه کاربر ATM-Keyhan-Client استفاده نمایند.

ATM-Keyhan-Client.pdf

ATM-Keyhan-Client.exe

 
خواهشمند است، کاربران «ایرانسل»، «راه‌آهن» و «سازمان ثبت احوال» از نسخه کاربر ۴.۸.۲.۴۱۷۸ استفاده نمایند.

 


 

خواهشمند است، کاربران «OMC» و «بانک انصار» از نسخه کاربر ۴.۸.۲.۴۱۷۸ استفاده نمایند.