خدمات آموزشی

 • برگزاری دوره های آموزشی بصورت عمومی.
 • برگزاری آموزش‌های درون‌سازمانی.
 • تدوين و برگزاری دوره‌ها بر اساس نيازهای آموزشی.
 • برگزاری دوره‌های آموزشی online.
 • توليد محتوای الكترونيكی دوره‌های آموزشی مورد درخواست.
 • برگزاری همايش‌های تخصصی در حوزه امنيت شبكه و اطلاعات.
 • برگزاری سمينارهای فرهنگ‌سازی امنيتی درون سازمانی.

 

خدمات فرهنگ‌سازی

 • تهيه كليپ‌های فرهنگ‌سازی امنيتی متناسب با نيازهای آموزشي.
 • طراحي و چاپ پوسترهای فرهنگ‌سازی امنيتی.
 • تهيه بسته‌های فرهنگ‌سازی شامل مقاله، بروشور و ديگر اقلام مورد درخواست.

 

انتشارات

 • ترجمه و انتشار استانداردهای امنيت اطلاعات نظير سری ISO27000.
 • تأليف و انتشار كتاب‌های فرهنگ‌سازی امنيتی متناسب با وضعيت امنيتی سازمان‌ها.

 

مهم‌ترين مزايای دوره‌های گروه آموزشی

 • صدور گواهينامه‌های آموزشی سرمميزی «سيستم مديريت امنيت اطلاعات» با اعتبار RCA‌ انگلستان.
 • اعطای گواهينامه‌های آموزشی با مجوز «واحد امنيت سازمان فناوری اطلاعات» (نما).
 • اعطای گواهينامه‌های آموزشی با مجوز «سازمان نظام صنفی رايانه‌ای» و «شورای‌عالی انفورماتيك».
 • برگزاری اغلب دوره‌ها بصورت عملی و كارگاهی.
 • تأمين امكانات مناسب جهت پذيرايی مناسب از مخاطبين.
 • بهره‌گيری از كلاس‌ها با تجهيزات فني لازم.
 • استفاده از اساتيد حرفه‌ای با تجارب عملي در حوزه فناوری اطلاعات.
 • امكان تخفيفات مناسب برای مشتريان «گروه شركت‌های پيام‌پرداز».