محصول چاوش جهت توليد و تست چندجمله‌اي‌هاي اوليه در ميدان (GF(2n و توليد و تست S_boxهاي مربعي (n × n) با استفاده از توابع تقريباً غيرخطي كامل در (GF(2n بكار مي‌رود. توابع تقريباً غيرخطي كامل در تئوري امنيت قابل اثبات در برابر حملات تفاضلي و خطي اهميت كاربردي دارند. در الگوريتم‌هاي رمزنگاري قالبي كه بر اساس تئوري امنيت قابل اثبات از اين نوع S_boxها استفاده مي‌كنند مي‌توان از خروجي نرم‌افزار چاوش بهره جست و S_boxهاي جديد را جايگزين S_boxهاي قديمي نمود. بدين ترتيب الگوريتم با همان سطح امنيت قبلي و با عملكردي متفاوت از قبل قابل استفاده مي‌باشد.

معرفی

نرم‌افزار چاوش جهت توليد و تست چندجمله‌اي‌هاي اوليه در ميدان (GF(2n و توليد و تست S_boxهاي مربعي (n × n) با استفاده از توابع تقريباً غيرخطي كامل در (GF(2n بكار مي‌رود. توابع تقريباً غيرخطي كامل در تئوري امنيت قابل اثبات در برابر حملات تفاضلي و خطي اهميت كاربردي دارند. در الگوريتم‌هاي رمزنگاري قالبي كه بر اساس تئوري امنيت قابل اثبات از اين نوع S_boxها استفاده مي‌كنند مي‌توان از خروجي نرم‌افزار چاوش بهره جست و S_boxهاي جديد را جايگزين S_boxهاي قديمي نمود. بدين ترتيب الگوريتم با همان سطح امنيت قبلي و با عملكردي متفاوت از قبل قابل استفاده مي‌باشد.

ویژگی‌ها

  • توليد چندجمله‌اي‌هاي اوليه با درجات مختلف (n< 1200) و تعداد جملات مختلف (m).
  • انتخاب شرايط جستجو براي يافتن چندجمله‌اي‌هاي اوليه.
  • تست اوليه بودن يك چندجمله‌اي.
  • توليد n × n) S-box) در ابعاد گوناگون (n< 32).
  • امكان خواندن S-boxهاي از قبل طراحي شده با فرمت TXT..
  • استخراج جداول توزيع تفاضلي و توزيع خطي و ماكزيمم و مي‌نيمم عناصر موجود در آنها.
  • استخراج مرتبه غيرخطي S-boxها.
  • نمايش نتايج خروجي نرم‌افزار با فرمت HTML و ذخيره‌سازي آنها با فرمت‌هاي HTML و TXT.
  • قابل اجرا در محيط‌ سيستم عامل ويندوز.