تحلیل رفتار سطح میزبان

این سامانه به صورت عامل نرم افزاری در سطح میزبان‌های حساس شبکه سازمان‌ها نظير سرورها، نصب و راه‌اندازی شده و رفتارهای پرمخاطره امنیتی سطح میزبان را استخراج نموده و جهت تحلیل و همبستگی با سایر رویدادهای شبکه، به سامانه مرکزی راوین منتقل می‌کند. سامانه Ravin EDR حسگر لایه میزبان Ravin SIEM محسوب می‌گردد.