مدیریت رویداد و تحلیل ترافیک

سامانه مدیریت رویدادها و تحلیل ترافیك شبكه راوین (Ravin NTLM) در شبکه سازمان معمولا بصورت خارج از خط مستقر میشود. در اين سامانه جريانهای مختلف موجود در شبکه سازمان استخراج و تحلیل شده و هشدارهای امنیتی به راهبران ارایه می گردد. هچنین امکان ارسال نتایج تحليل برای Ravin SIEM وجود دارد. در واقع این سامانه حسگر Ravin SIEM نیز محسوب می شود.

اين سامانه، راه‌حل جامع مانیتورینگ كامل سرورها، تجهیزات زیرساخت شبكه، تجهیزات امنیتی، سرویس های تحت شبكه، پایگاه‌های داده و کلیه سامانه‌های نرم‌افزاری سازمان می‌باشد که وقایع سرویس‌ها و شبکه را جمع آوری، ثبت، تحلیل و مدیریت می‌نماید و گزارش‌های ارزشمند از روی آنها ارایه می‌کند.