نسل 5 (جدید)

نسل 4 (قدیمی)

  • به اطلاع کاربران سامانه کیهان می رساند نسل ۴ این سامانه تنها تا انتهای سال ۱۳۹۸ پشتیبانی می گردد.

نرم افزارهای پشتیبانی