آسیب پذیری CVE-2020-6014 مربوط به نرم افزار Check Point Endpoint Security Client بر روی سیستم عامل های ویندوز بوده، که با نصب ماژولهای Anti-Bot و Threat Emulation برای نسخه های ما قبل E83.20، در نرم افزار یاد شده اتفاق می افتد.

فرآیند آسیب پذیری بدین صورت رخ می دهد که یک DLL نا معتبر هنگام ارسال درخواست برای جستجوی نام دامنه بارگذاری شده و به مهاجمی که دارای دسترسی ادمین است، اجازه اجرای کدهای مخرب را میدهد. درنتیجه این فرآیند خاص مهاجم می تواند کلاینت را از دریافت سرویس محروم نماید.

reference: https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-6014#vulnCurrentDescriptionTitle