دکتر برنجکوب به دیار باقی شتافت.

دکتر برنجکوب به دیار باقی شتافت.