معرفی محصول NDR

ایجاد یک مرکز عملیات امنیتی مدرن و ایجاد SOAR، نیازمند ابزارهای هوشمندتر در کشف و پاسخ‌گویی به جرایم سایبری است. امروزه ثابت شده است که راه‌حل‌های NDR ضروری ترین محصول نظارت بر امنیت هستند. NDR‌ها بر اساس امضا نیستند و از تکنیک‌های پیشرفته تحلیل ترافیک مانند تجزیه و تحلیل آماری و یادگیری ماشینی برای شناسایی رفتارهای غیرعادی استفاده می کنند و گزارش‌های ارزشمندی را برای نظارت بر امنیت شبکه با تجزیه و تحلیل عمیق ارائه می دهند. بازرسی عمیق بسته، یادگیری عمیق و پاسخ خودکار مطلوب، سه پایه NDR هستند.