آموزش این نرم‌افزار به شکل زیر است

نصب نرم‌افزار

ننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

فعال‌سازی نرم‌افزار