دیده‌بـان دسترسـی‌های راه دور (PAM)

نظارت و کنترل بر دسترسيهای راه دور کاربران مجاز و پيمانکاران به تجهيزات مستقر در مراکز داده و منابع حساس شبکه سازمان اعم از سرورها، تجهيزات شبکه ای و امنيتی از نگرانيهای جدی مديران سازمانی محسوب می گردد. اين کاربران با استفاده از پروتکلهای مختلف دسترسی راه دور نظير RDP، SSH و VNC به تجهيزات حساس سازمانی متصل ميشوند. اين در حاليست که معمولا اين پروتکلها فاقد امکانات کيفی ثبت رخداد و رويدادنگاری بوده و لذا مدير امنيت سازمان، نظارت لازم را بر اينگونه دسترسيها نخواهد داشت.سامانه رايمون، راهکاری است که بمنظور مديريت دسترسيهای ويژه (Privileged Access Management) ارايه شده تا به سهولت و بدون نياز به تغيير در فرآيند‌هاي سازماني، سطح نظارت بالايي را بر اينگونه دسترسيهای راه دور فراهم ‌آورد. این سامانه امکان نظارت و پایش بر دسترسیهای راه دور را از طریق ضبط و نمایش فیلم، ثبت رخداد و امکان جستجو بر جلسات فراهم مینماید. همچنین مدیر قادرست سیاستهای فيلترينگ لازم را نیز بر مبنای امکان اجرای برنامه ها و فرامین در جلسات دسترسی اعمال نماید.

اجزای سامانه رايمون

مزایای دسترسـی‌های راه دور  (PAM)

ویژگی‌های دسترسـی‌های دور (PAM)

کاربردهای دسترسـی‌های راه دور (PAM)

سامانه نارين در لبه شبکه سازمانی در محل ارتباط با شبکه‌های بيرونی نظير اينترنت مستقر شده و در دو کاربرد زير مورد استفاده قرار می‌گيرد:

سامانه نارين ارتباطات بين شبکه‌ای سازمان‌ها را بر اساس تونل‌های امنيتی مبتنی بر پروتکل IPSec امن می‌نمايد. در این کاربرد کليه ترافيک ارتباطی بين دفتر مرکزی و شعب مختلف بصورت کاملا شفاف با استفاده از تونل‌های مجازی امن می‌شود.