این آسیب پذیری به یک مهاجم از راه دور امکان اجرای کد دلخواه بر روی سیستم قربانی را می دهد.

علت این مشکل، وجود خطای مرزی در مرورگر مایکروسافت است. یک مهاجم از راه دور می تواند باعث تخریب حافظه شود،کد دلخواه را روی سیستم قربانی اجرا کند، باعث پردازش های نامشخص شود.

سواستفاده موفقیت آمیز از این آسیب پذیری ممکن است دسترسی کامل به سیستم را برای مهاجم فراهم سازد.

##راه حل:

برای جلوگیری از این آسیب پذیری باید نسخه مرورگر های موجود به روز شود.

##محصولات آسیب پذیر:

Internet Explorer 11

Internet Explorer 11 on Windows 10 Version 1909 for 32-bit Systems

Internet Explorer 11 on Windows 10 Version 1909 for x64-based Systems

Internet Explorer 11 on Windows 10 Version 1909 for ARM64-based Systems

Internet Explorer 11 on Windows 10 Version 1903 for 32-bit Systems

Internet Explorer 11 on Windows 10 Version 1903 for x64-based Systems

Internet Explorer 11 on Windows 10 Version 1903 for ARM64-based Systems

Internet Explorer 11 on Windows 10 Version 2004 for 32-bit Systems

Internet Explorer 11 on Windows 10 Version 2004 for ARM64-based Systems

Internet Explorer 11 on Windows 10 Version 2004 for x64-based Systems

Microsoft Edge (EdgeHTML-based) on Windows 10 Version 1803 for 32-bit Systems

Microsoft Edge (EdgeHTML-based) on Windows 10 Version 1803 for x64-based Systems

Microsoft Edge (EdgeHTML-based) on Windows 10 Version 1803 for ARM64-based Systems

Microsoft Edge (EdgeHTML-based) on Windows 10 Version 1809 for 32-bit Systems

Microsoft Edge (EdgeHTML-based) on Windows 10 Version 1809 for x64-based Systems

Microsoft Edge (EdgeHTML-based) on Windows 10 Version 1809 for ARM64-based Systems

Microsoft Edge (EdgeHTML-based) on Windows Server 2019

Microsoft Edge (EdgeHTML-based) on Windows 10 Version 1909 for 32-bit Systems

Microsoft Edge (EdgeHTML-based) on Windows 10 Version 1909 for x64-based Systems

Microsoft Edge (EdgeHTML-based) on Windows 10 Version 1909 for ARM64-based Systems

Microsoft Edge (EdgeHTML-based) on Windows 10 Version 1903 for 32-bit Systems

Microsoft Edge (EdgeHTML-based) on Windows 10 Version 1903 for x64-based Systems

Microsoft Edge (EdgeHTML-based) on Windows 10 Version 1903 for ARM64-based Systems

Microsoft Edge (EdgeHTML-based) on Windows 10 Version 2004 for 32-bit Systems

Microsoft Edge (EdgeHTML-based) on Windows 10 Version 2004 for ARM64-based Systems

Microsoft Edge (EdgeHTML-based) on Windows 10 Version 2004 for x64-based Systems

Microsoft Edge (EdgeHTML-based) on Windows 10 for 32-bit Systems

Microsoft Edge (EdgeHTML-based) on Windows 10 for x64-based Systems

Microsoft Edge (EdgeHTML-based) on Windows 10 Version 1607 for 32-bit Systems

Microsoft Edge (EdgeHTML-based) on Windows 10 Version 1607 for x64-based Systems

Microsoft Edge (EdgeHTML-based) on Windows Server 2016

Internet Explorer 11 on Windows 10 Version 20H2 for x64-based Systems

Internet Explorer 11 on Windows 10 Version 20H2 for 32-bit Systems