| سامان | راوین 
 
      احراز اصالت چندعاملی
      مدیریت رخداد و حوادث امنیتی
 
 
      سیستم جامع مدیریت شناسه و کنترل دسترسی
      مدیریت رویداد و تحلیل ترافیک
 
 | ZTDN | رایمون 
 
      کیهان
      دیده بان دسترسی‌های راه دور
 
 
      ZeroTrust