سامانه احراز اصالت چندعاملی سامان (Saman MFA)

سیستــم احراز اصــالت چند عاملــی سامــان (با نام تجاریSaman-MFA) متشکـل از مجموعـه کاملـی از روش‌هـا و فرآینـدهای استاندارد،‌ قابـل اعتماد، امن و کاربرپسنــد برای احراز اصــالت اسـت که با هدف تحقـق مفهــوم احراز اصالت قوی برای ورود کاربران به سامانه‌ها، تجهیزات و برنامه‌های کاربردی توسعه یافته است. فرآیندهای احراز اصالت سیستم Saman-MFA، بدون نیاز به تغییر در روال‌های جاری احراز اصالـت سیستـم‌ها (که به‌طـور عمده احراز اصالت مبتنـی بر کلمه عبور هستند) به عنوان افزونه‌ای بر روی آن‌ها قرار گرفته و یک لایه امنیتـی قابل اطمینان برای احراز اصالت، تشکیل می‌دهند.

ویژگی‌های سامانه احراز اصالت چندعاملی سامان

مزایای سامانه احراز اصالت چندعاملی سامان