الگوریتم‏‌های به کار رفته در کاربردهای رمزنگاری بسته به نوع الگوریتم و طول کلید دارای قدرت‏‌های امنیتی متفاوت هستند. دو الگوریتم دارای قدرت امنیتی برابر هستند اگر میزان عملیات مورد نیاز برای شکستن الگوریتم‌‏ها یا میزان عملیات مورد نیاز برای به دست آوردن کلید برای آن‏ها برابر باشد. قدرت امنیتی الگوریتم‌‏ها به طور معمول بر حسب میزان عملیات مورد نیاز برای شکستن یک الگوریتم رمز متقارن که بهترین حمله برای آن حمله جستجوی کامل فضای کلید است، بیان می‌‏شود. به عنوان مثال هنگامی که گفته می‏‌شود قدرت امنیتی یک الگوریتم (رمز متقارن، رمز نامتقارن، امضای دیجیتال، MAC، تابع چکیده ساز، پروتکل امنیتی، مولد عدد تصادفی یا …) n بیت است، به این معناست که عملیات مورد نیاز برای شکستن الگوریتم معادل است با عملیات مورد نیاز برای شکستن یک الگوریتم رمز متقارن با کلید n بیتی که بهترین حمله به آن، حمله جستجوی کامل فضای کلید است.
مقادیری که در ادامه برای قدرت امنیتی الگوریتم‌‏های مختلف بیان می‌‏شود، با توجه به پیشرفت‏‌های کنونی، مشخص شده‌اند. طبیعی است که اگر به عنوان نمونه در روش فاکتورگیری اعداد بزرگ پیشرفت‏‌های چشمگیری به دست آیند، مقادیری که برای قدرت امنیتی رمز و امضای دیجیتال RSA ذکر شده‌اند، به نسبت پیشرفت حاصل شده، کاهش می‌یابند. جدول 1 قدرت امنیتی الگوریتم‌‏های رمز متقارن استاندارد  Rijndael) AES با طول قالب 128 بیت) با کلیدهای 128، 192 و 256 بیت، TDES) 2TDEA دو کلیدی) و TDES) 3TDEA سه کلیدی) و الگوریتم‏‌های رمز نامتقارن RSA و الجمال (و دیگر الگوریتم‏‌های مبتنی بر لگاریتم گسسته در میدان محدود نظیر DSA و دیفی-هلمن) را بیان می‏‌دارد. الگوریتم‌‏های رمز متقارن مذکور در جدول 1 استاندارد بوده و فعلاً استفاده از الگوریتم‏‌های متقارن دیگر مرسوم نیست.

جدول 1. قدرت امنیت الگوریتم‏‌های رمز متقارن و نامتقارن

RSA

الجمال (DSA، دیفی-هلمن و …)

الگوریتم‌‏های رمز متقارن

قدرت امنیتی بر حسب بیت

پیمانه 1024 بیتی

پیمانه 1024 بیتی

2TDEA

80

پیمانه 2048 بیتی

پیمانه 2048 بیتی

3TDEA

112

پیمانه 3072 بیتی

پیمانه 3072 بیتی

AES-128

128

پیمانه 7680 بیتی

پیمانه 7680 بیتی

AES-192

192

پیمانه 15360 بیتی

پیمانه 15360 بیتی

AES-256

256

برای توابع چکیده‌ساز قدرت امنیتی چکیده‌ساز با توجه به کاربردی که چکیده‌ساز  را به کار می‌‏برد، تعیین می‌‏گردد. بنابراین بسته به قدرت امنیتی مورد نیاز کاربرد، باید تابع چکیده‌ساز با قدرت امنیتی مناسب استفاده شود. برای مثال در امضای دیجیتال با توجه به قدرت امنیتی مورد نیاز کاربرد باید اندازه پیمانه و تابع چکیده‌ساز متناسب به کار گرفته شود. اگر برای امنیت 112 بیتی از امضای دیجیتال RSA با پیمانه 2048 بیتی استفاده شود، ولی چکیده‌ساز  به کار گرفته شده در امضا دارای امنیت 80 بیت باشد، امنیت امضا نیز بیشتر از 80 بیت نخواهد بود. جدول 2 قدرت امنیت خانواده توابع چکیده‌ساز SHA را در کاربردهای مختلف نشان می‏‌دهد. توابع چکیده‌ساز مذکور در جدول 2 استاندارد بوده و فعلاً استفاده از توابع چکیده‌ساز دیگر مرسوم نیست.

جدول 2. قدرت امنیت توابع چکیده‌ساز در کاربردهای مختلف

الگوریتم

تابع استخراج کلید و مولد عدد تصادفی HMAC امضای دیجیتال و تابع چکیده ساز 

SHA-1

160 160 80

SHA-224

224 224 112

SHA-256

256 256 128

SHA-384

384 384 192

SHA-512

512 512 256

به عنوان جمع‏‌بندی امنیت تابع چکیده‌ساز هنگامی که در امضای دیجیتال به کار رود یا خود به صورت مجزا استفاده شود، در حالت ایده ‏آل نصف طول خروجی است. امنیت تابع چکیده‌ساز هنگامی که در HMAC، مولد عدد تصادفی یا تابع استخراج کلید به کار رود، در حالت ایده‌آل برابر طول خروجی آن می‏‌باشد. به عنوان نمونه به منظور داشتن امضای دیجیتال RSA با امنیت 1122 بیتی طول پیمانه RSA حداقل باید 2048 بیتی و چکیده‌ساز مورد استفاده در آن نیز باید دارای امنیت حداقل 112 بیت باشد. برای مثال SHA-224 برای این کاربرد مناسب است، ولی SHA-1 برای امضای دیجیتال با امنیت 1122 بیت دارای امنیت کافی نیست.