محصول چاوش جهت تولید و تست چندجمله‌ای‌های اولیه در میدان (GF(2n و تولید و تست S_boxهای مربعی (n × n) با استفاده از توابع تقریباً غیرخطی كامل در (GF(2n بكار می‌رود. توابع تقریباً غیرخطی كامل در تئوری امنیت قابل اثبات در برابر حملات تفاضلی و خطی اهمیت كاربردی دارند. در الگوریتم‌های رمزنگاری قالبی كه بر اساس تئوری امنیت قابل اثبات از این نوع S_boxها استفاده می‌كنند می‌توان از خروجی نرم‌افزار چاوش بهره جست و S_boxهای جدید را جایگزین S_boxهای قدیمی نمود. بدین ترتیب الگوریتم با همان سطح امنیت قبلی و با عملكردی متفاوت از قبل قابل استفاده می‌باشد.

معرفی

نرم‌افزار چاوش جهت تولید و تست چندجمله‌ای‌های اولیه در میدان (GF(2n و تولید و تست S_boxهای مربعی (n × n) با استفاده از توابع تقریباً غیرخطی كامل در (GF(2n بكار می‌رود. توابع تقریباً غیرخطی كامل در تئوری امنیت قابل اثبات در برابر حملات تفاضلی و خطی اهمیت كاربردی دارند. در الگوریتم‌های رمزنگاری قالبی كه بر اساس تئوری امنیت قابل اثبات از این نوع S_boxها استفاده می‌كنند می‌توان از خروجی نرم‌افزار چاوش بهره جست و S_boxهای جدید را جایگزین S_boxهای قدیمی نمود. بدین ترتیب الگوریتم با همان سطح امنیت قبلی و با عملكردی متفاوت از قبل قابل استفاده می‌باشد.

ویژگی‌ها

  • تولید چندجمله‌ای‌های اولیه با درجات مختلف (n< 1200) و تعداد جملات مختلف (m).
  • انتخاب شرایط جستجو برای یافتن چندجمله‌ای‌های اولیه.
  • تست اولیه بودن یك چندجمله‌ای.
  • تولید n × n) S-box) در ابعاد گوناگون (n< 32).
  • امكان خواندن S-boxهای از قبل طراحی شده با فرمت TXT..
  • استخراج جداول توزیع تفاضلی و توزیع خطی و ماكزیمم و می‌نیمم عناصر موجود در آنها.
  • استخراج مرتبه غیرخطی S-boxها.
  • نمایش نتایج خروجی نرم‌افزار با فرمت HTML و ذخیره‌سازی آنها با فرمت‌های HTML و TXT.
  • قابل اجرا در محیط‌ سیستم عامل ویندوز.